Es Şekûr

Es Şekûr

Es Selâm

Eş Şehîd

Zûl Celalî Vel İkrâm

Zûl Celalî Vel İkrâm

EL MENNÂN

İyilik ve lütufta bulunan; büyük bağışlarda bulunandır Allah.(azze ve celle)

Allah,(azze ve celle) insanı yaratan, onu güzelce şekillendiren; akıl, ruh ve sezgi gücü verendir. Allah,(azze ve celle) Mennân’dır; kendisinden isteyene karşılıksız Verendir. Kullarına, imanı veren, onları rızıklandıran ve karşılıksız nimet vererek onlara ihsanda bulunandır.

***

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Al-i İmran Suresi 164. Âyet Meali)

***

Ey en büyük iyilik ve ihsan Sahibi olan Allah’ım!

Ey iyilik ve ihsanını yağmur yağmur Yağdıran yeryüzüne!

Ey insanı iki cevherden mürekkep kılan!

Ey cismini ve ruhunu lütfuyla güzelleştiren insanın!

Ey Mennân!

Ey Allah!

Lütfunla bize katından Peygamber, (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Gönderen Sensin Allah’ım!

Âyetlerinle bizi arındıran Sensin!

Sen gizli açık ihsanda Bulunansın Rabb’im;

İslam’la bizi Şereflendiren;

Hidayeti bir nur gibi kalbimize İndiren Sensin!

İhsanınla Allah’ım;

Ve Lütfunla Cebel-i Nûr’a indirdiğin nuru gönüllere nakşeden Sensin!

****

“Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.” (Müdessir Suresi 6. Âyet Meali)

****

Verdiğin nimetlerle yaptığımız ihsanı,

Çok gösterme bize Allah’ım!

Nimet Sendendir ancak Rabb’im!

İhsan Sendendir!

Lütfunla Verdiğin nimetleri Senin yolunda sarf ederken;

Çok gösterme gözümüze iyiliklerimizi!

Mal da Senin;

Mülk de Senindir Allah’ım!

İhsan edip verdiklerinden,

Sıdk-ı kalp ile vermemizi nasip et bize!

Mennân Adının hakkı için Allah’ım,

Yaptığımız iyilikleri Dergâhında kabul et.

Minnet altında bırakma bizi Mennân Adınla!

Mennân Adınla bizi minnet altında bırakanlardan yapma!

****

“..Allah size lütufta bulundu…” (Nisa Suresi 94. Âyet Meali)

****

Mennân Adınla Rabb’im;

İlahi tecelliler nasip et kalbimize!

Ve İlahi Tecellinle;

Sana muhtaç gönüllere ihsan indir!

Bütün iyilikler Sendendir Rabb’im!

Ne yaptıysak hayır adına;

İyilik adına her ne yaptıysak,

Senin sonsuz Lütfun ve İhsanındandır!

Mennân Adının tecellisidir yaptığımız hayırlar!

Rabbim!

Bizi hayır sahibi yap Mennân Adının hürmetine!

Mennân Adının hürmetine Rabb’im;

Katında itibar edeceğin Salih ameller yapmamızı nasip et bize!

Muzdarip gönülleri sonsuz nimetleriyle,

Nimetlendiren Sensin Allah’ım Mennân Adınla!

Sekinet indiren Sensin Mennân Adınla Rabb’im muzdarip gönüllere!

İmdada yetişen Sensin!

Yardıma koşan Sensin!

Kapına geleni boş çevirmeyen Sensin!

İhsanını, Lütfunu lahuti bir ışık gibi dünyaya dağıtan Sensin!

Lütfunla ve ihsanınla imtihan ederken bizi;

Bizi verdiklerini çok görenlerden eyleme Rabb’im Mennân Adınla!

Mennân Adınla bizi hayır sahibi yap!

Bizi nazik;

Bizi lâtif;

Bizi Muhsin yap Mennân Adınla Allah’ım!

Malla, mülkle, makamla

Kalbimize gölge indirme!

Verdikçe bereketlenen;

Bereketlendikçe paylaşılan,

Nimetler ihsan eyle bize!

Sen Mennân’sın Allah’ım!

Sonsuz bağış Sahibi yalnız Sensin!

Mennân Adının tecellisini indir bugün yüreğimize!

****

“Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve ‘hücrelere kadar işleyen kavurucu’ azaptan korudu. “ (Tur Suresi 27. Âyet Meali)

Bu kalp Senin Tecelligâhın olsun Allah’ım!

Bütün güzel İsimlerin tecelli etsin kalbimde!

Şafakla kaybolan bir ay gibi yükselirken ruhum son nefesimde;

Lütfunla Allah’ım;

İhsanınla;

Gülümseyerek getirsin Meleklerin ruhumu Sana!

O son nefeste de Allah’ım;

Sana kavuşacağım O Gün’de,

Beni Sensiz bırakma!

Sıddıklarla;

Şehitlerle;

Müminlerle;

Bir tut beni!

Beni Ebedi Yurdunda da Allah’ım,

Lütfunla,

İhsanınla al Yanına!

‘Hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan’ beni koru!

Bana lütfet Mennân Adınla!

Âmin! Âmin! Âmin!

V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Related Posts with Thumbnails